เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ฉีดพลาสติกตามสั่ง