สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

ถุง HD (ไฮเดน)