ประกาศเลื่อนวันจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021


 

เรียน ผู้เข้าร่วมออกงาน และผู้สนับสนุนการจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021

         สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์คณะผู้จัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ มีมติว่าจะเลื่อนการจัดงานจากกําหนดการเดิมวันที่ 22-25 กันยายน 2564 เป็นวันที่18 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเหตุผลและข้อเท็จจริงสําคัญสองประการ:
         1. การเลื่อนจัดงานจะทําให้ประสิทธิภาพการควบคุมอัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมดีขึ้นและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสําหรับงานในปี 2565
         2. ช่วงเวลาการจัดงานใหม่จะทําให้การจัดงานแสดงสินค้ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการพบปะและเจรจาธุรกิจรวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในงานสําหรับทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน


         ด้วยปัจจัยทั้งสองข้างต้น ผู้จัดงานฯเชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานให้ดีขึ้น โดยผู้จัดงานฯ จะแจ้งรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของท่าน ผู้จัดงานฯ ได้กําหนดการจัดกิจกรรม “SUBCON Thailand Virtual Edition” ขึ้นในวันที่ 20 - 27 กันยายน 2564 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางในการนําเสนอสินค้าและบริการ อีกทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทุกมุมโลก และตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ของผู้เข้าร่วมงานให้เข้าถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้น

         ผู้จัดงานฯขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมออกงานและผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งในปี2565
         หากท่านมีคําถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและดูแลการจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์ได้ที่ Intermach-th@informa.com และท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดของการจัดงานได้ที่
         • เว็บไซต์: www.subconthailand.com
         • เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/subconexhibition

 

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดงาน ซับคอน ไทยแลนด์