สินค้าอุตสาหกรรม ต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภค ต่างกันอย่างไร

 

 

         สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตัวอย่างเช่น เหล็กที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง น๊อตที่ใช้ในงานช่าง เป็นต้น ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคตรงที่ การตัดสินใจซื้อจะไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะผู้ที่ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจหรือโรงงานผลิต ที่นำสินค้ากลุ่มนี้ไปผลิตสินค้าและบริการต่อไป

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา
  2. สินค้าทุน เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต เป็นต้น
  3. วัสดุใช้สอยและบริการ เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น

แต่ในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้เอง แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

  1. สินค้าสะดวกซื้อ สินค้าที่ใช้เป็นประจำทุกวัน ราคาไม่แพง
  2. สินค้าเปรียบเทียบซื้อ เป็นสินค้าที่มีราคาสูง มีความคงทน ไม่ได้ซื้อบ่อยๆ และเลือกยี่ห้อที่เหมาะกับตัวเอง
  3. สินค้าเจาะจงซื้อ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้ความพยายามและความตั้งใจในการซื้อ
  4. สินค้าไม่แสวงซื้อ สินค้าใหม่ที่เพิ่งวางตลาด หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเกินอำนาจซื้อ และผู้ขายต้องใช้ความพยายามในการขาย

         ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสินค้าอุตสาหกรรม ถูกใช้ในกระบวนการผลิตและบริการต่างๆ เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อควรตัดสินใจ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดี เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตามสเปคที่ต้องการ และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ