Back to Brandex Directory

บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจร

ร่วมสองทศวรรษของธุรกิจผู้ผลิตสื่อโฆษณา Brandex Directory ที่สร้างรากฐานผ่านสิ่งพิมพ์จน ณ ปัจจุบันผันตัวตนมาเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ครบทุกรูปแบบ ความสำเร็จดังกล่าว ถูกกลั่นกรองด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความคล่องตัวและเท่าทันต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการส่วนมากประสบปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในทางเดียวกันจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด รวมทั้งรักษาระดับคุณภาพงานให้คงที่เพื่อไม่ให้ธุรกิจลูกค้าหยุดชะงัก เพราะหากสถานการณ์คลี่คลาย ความต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก “ความมหัศจรรย์มักจะเกิดถูกที่ถูกเวลาเสมอ” ความสามัคคี ความรักและปกป้องสิ่งที่ร่วมกันสร้างสรรค์ในเวลาที่มีภัย การให้ความร่วมมือ ยอมรับเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันอย่างโปร่งใส ความมหัศจรรย์ทีเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ถือเป็นกระจกสะท้อนความสำเร็จอีกระดับหนึ่งถึงความแข็งแกร่งขององค์กร และส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าทุกท่านให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี ความเท่าทันเทคโนโลยีและความทันสมัยของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้เรามองเห็นถึงการนำความเชี่ยวชาญด้านผู้ผลิตสื่อครบวงจร ไปแบ่งเบาภาระงานการตลาดให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาทีมที่ปรึกษาการตลาดและจัดตั้งสำนักงาน สาขาชลบุรีขึ้น เพื่อสร้างฐานการซื้อขายต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศหรือนานาประเทศได้
จากภาพรวมที่กล่าวมานั้น เรามีความเชื่อว่าถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คงไม่เกิดผลกระทบต่อการสร้างสรรค์งานขององค์กรที่อยู่กับเรามาร่วมสองทศวรรษ และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด ๆ ในอนาคตอีก ความรัก ความสามัคคีและความเป็นมืออาชีพของเราทุกคนในองค์กร จะเป็นกำลังสำคัญร่วมฟันฝ่าวิกฤติ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าไม่เกิดภาวะหยุดชะงักสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป


ประวัติความเป็นมาของเรา

ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเสรี

7 ปี Internet สื่อดิจิตอล

กว่า 9 บริษัท แบรนเด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ครบรอบ 10 ปี ของผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ร่วมสองทศวรรษของธุรกิจผู้ผลิตสื่อโฆษณา

ก้าวสู่ ปีที่ 13 ขอการป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร

สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด AEC

การตลาดให้เข้ากับปัจจุบัน(Modern Marketing)

เทคโนโลยี Animated advertisement

Complete Media & Marketing Solutions

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industry 4.0)

ผู้นำด้านที่ปรึกษาการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

เป็นผู้นำและพัฒนาด้านสื่อออนไลน์และออฟไลน์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 16/25-26 ซอยอ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

>> Google map

สำนักงานสาขาชลบุรี

168/7 หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000

>> Google map

    ร่วมสองทศวรรษของธุรกิจผู้ผลิตสื่อโฆษณา Brandex Directory ที่สร้างรากฐานผ่านสิ่งพิมพ์จน ณ ปัจจุบันผันตัวตนมาเป็นผู้นำด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ครบทุกรูปแบบ ความสำเร็จดังกล่าว ถูกกลั่นกรองด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความคล่องตัวและเท่าทันต่อการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

    การเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการส่วนมากประสบปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในทางเดียวกันจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด รวมทั้งรักษาระดับคุณภาพงานให้คงที่เพื่อไม่ให้ธุรกิจลูกค้าหยุดชะงัก เพราะหากสถานการณ์คลี่คลาย ความต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก “ความมหัศจรรย์มักจะเกิดถูกที่ถูกเวลาเสมอ” ความสามัคคี ความรักและปกป้องสิ่งที่ร่วมกันสร้างสรรค์ในเวลาที่มีภัย การให้ความร่วมมือ ยอมรับเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกันอย่างโปร่งใส ความมหัศจรรย์ทีเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ถือเป็นกระจกสะท้อนความสำเร็จอีกระดับหนึ่งถึงความแข็งแกร่งขององค์กร และส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าทุกท่านให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี ความเท่าทันเทคโนโลยีและความทันสมัยของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้เรามองเห็นถึงการนำความเชี่ยวชาญด้านผู้ผลิตสื่อครบวงจร ไปแบ่งเบาภาระงานการตลาดให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาทีมที่ปรึกษาการตลาดและจัดตั้งสำนักงาน สาขาชลบุรีขึ้น เพื่อสร้างฐานการซื้อขายต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกจากระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศหรือนานาประเทศได้

    จากภาพรวมที่กล่าวมานั้น เรามีความเชื่อว่าถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คงไม่เกิดผลกระทบต่อการสร้างสรรค์งานขององค์กรที่อยู่กับเรามาร่วมสองทศวรรษ และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด ๆ ในอนาคตอีก ความรัก ความสามัคคีและความเป็นมืออาชีพของเราทุกคนในองค์กร จะเป็นกำลังสำคัญร่วมฟันฝ่าวิกฤติ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าไม่เกิดภาวะหยุดชะงักสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป